Jutndel Logo

In  2014 is Jutndel opgericht als hobby brouwerij aan de Kloosterstraat  in het dorp Ruinen.  Ons doel hierbij was en is om het dorp Ruinen een eigen bier te geven en dat is gelukt!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Coöperatie Jutndel Brouwerij U.A. (hierna: Bierbrouwerij)

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 • Opdrachtgever/klant/bezoeker: de partij die opdracht geeft aan de Bierbrouwerij of gebruikmaakt van de diensten van de Bierbrouwerij
 • Bierbrouwerij: Coöperatie Jutndel Brouwerij U.A. gevestigd te 7963 AH  Ruinen aan de Kloosterstraat 3B
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Bierbrouwerij en Opdrachtgever/klant/gast.
 • Ondernemersactiviteiten: het vervaardigen van bier en bierproducten, de in- en verkoop van bier, bierartikelen en biergrondstoffen, de exploitatie van een proeverijen en het verzorgen van evenementen voor de Bierbrouwerij.
 • Deelnemer/gast: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal deelnemen aan een arrangement van Bierbrouwerij
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en de Bierbrouwerij. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Bierbrouwerij voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De Bierbrouwerij behoudt zich het recht voor om voor de goede uitvoering van de overeenkomst, bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door de Bierbrouwerij en Opdrachtgever.
 7. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft de Bierbrouwerij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Afbeeldingen en specificaties van de door de Bierbrouwerij aangeboden arrangementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen de Bierbrouwerij te bieden heeft.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Bierbrouwerij en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door de Bierbrouwerij aan Opdrachtgever.
 2. De overeenkomst wordt geacht tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of de Bierbrouwerij blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 3. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de overeenkomst worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte dan wel opdrachtbevestiging.
 4. Indien de overeenkomst tot stand komt tussen de Bierbrouwerij en twee of meerdere Opdrachtgevers, zijn deze Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Na verzending van de opdrachtbevestiging, is de Bierbrouwerij niet verplicht wijzigingen in de overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de overeenkomst, binden de Bierbrouwerij slechts indien zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.
 6. Indien een wijziging in de overeenkomst plaatsvindt, is de Bierbrouwerij tevens gerechtigd een prijswijziging en administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen door middel van een aanvullende factuur.
 7. Wijzigingen op de bevestiging zijn mogelijk tot een week voorafgaand aan de afgesproken datum. Daarna worden 50% annulerings/wijzigingskosten in rekening gebracht. Wijzigen op de afgesproken datum is niet mogelijk. Betaling kan contant of per pin op dezelfde dag, of je krijgt een factuur achteraf per mail gestuurd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. De Bierbrouwerij bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Indien voor een bepaald arrangement een minimum aantal deelnemers wordt gevraagd en de daadwerkelijke groep deelnemers bestaat op de dag van het arrangement uit een kleiner aantal dan het minimum, dan is de Bierbrouwerij gerechtigd de groep samen te voegen met een andere groep deelnemers, tenzij de Opdrachtgever voor het minimum aantal personen heeft betaald.

 

Artikel 6 prijs en betaling

 1. De prijzen van de arrangementen zijn weergegeven op de website.
  De Bierbrouwerij behoudt zich het recht voor deze prijzen op ieder moment te wijzigen.
  Betaling door Opdrachtgever dient bij vooruitbetaling ter plaatste of vooraf te geschieden, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 2. Indien de Bierbrouwerij akkoord gaat met betaling achteraf, geldt een betalingstermijn van veertien dagen.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij direct in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar zijn en Opdrachtgever een rente van 5% over iedere maand, waaronder ook wordt verstaan een gedeelte van een maand, aan de Bierbrouwerij verschuldigd is.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Bierbrouwerij maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 7 verplichtingen partijen (Bierbrouwerij, klanten, bezoekers, deelnemers)

 1. De Deelnemer(s), bezoekers en klanten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. De Deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Bierbrouwerij, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, en zoals vermeld op (veiligheids)borden op het terrein van de Bierbrouwerij en in de huisregels van de Bierbrouwerij, ter bevordering van een goede uitvoering van het arrangement en behoren zich als goed Deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige Deelnemer.
  2. De Deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Deelnemer(s) aan de voorwaarden voldoen.
 3. De Deelnemer(s), bezoeker(s), klant(en), die zodanig hinder of last oplever(t)(en) of kan/kunnen opleveren, voor het personeel van Bierbrouwerij dan wel derden, kan/kunnen door de Bierbrouwerij van (voortzetting van) het arrangement worden uitgesloten, zonder dat de Bierbrouwerij gehouden is tot restitutie van (een deel) van de betaalde kosten.
 4. Indien kosten ontstaan uit hinder en/of overlast van Deelnemer(s), bezoeker(s) en/of klant(en) bij de Bierbrouwerij, dan wel uit alcoholgebruik, dan komen deze kosten, ter keuze van de Bierbrouwerij, voor rekening van de Opdrachtgever dan wel Deelnemer(s), dan wel bezoeker(s).
 5. Indien instructies en/of aanwijzingen van (personeel) van de Bierbrouwerij, dan wel door haar ingeschakelde derden, dan op de borden op het terrein van de Bierbrouwerij, niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van de Bierbrouwerij.
 6. Indien voor een bepaald arrangement een minimumleeftijd is vereist, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de betreffende Deelnemers aan deze voorwaarden voldoen.
 7. De Deelnemer(s) en Opdrachtgever zijn op eerste verzoek van de Bierbrouwerij verplicht een geldig identificatiebewijs te tonen.
 8. De Deelnemer(s) worden geacht voor aanvang van een arrangement een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het arrangement. Het voorgaande is afhankelijk van het soort arrangement.
 9. De persoon die namens of ten behoeve van derden de Overeenkomst aangaat met de Bierbrouwerij, is naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. Deelnemer(s), bezoeker(s), klant(en) zijn aansprakelijk voor hun (zelfstandig) aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 11. Opdrachtgever is jegens de Bierbrouwerij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is de Bierbrouwerij eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde werken.
 2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Opdrachtgever Bierbrouwerij hiervan onverwijld in kennis stellen.
 3. De Bierbrouwerij heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. De in het kader van een arrangement of de overeenkomst gemaakte video’s en/of foto’s zijn eigendom van de Bierbrouwerij, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of derden ter beschikking zijn gesteld. De Bierbrouwerij is met (mondelinge) toestemming van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) gerechtigd de beelden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 5. Het is Opdrachtgever, Deelnemer(s), bezoeker(s), klanten niet toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van de Bierbrouwerij, waaronder maar niet beperkt, logo’s, woord- en of/beeldmerken en auteursrechten.

 

Artikel 9 Geheimhouding

Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.

 

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen per direct te worden gemeld.
 2. Mocht de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid zijn opgelost, kan Opdrachtgever dit, binnen uiterlijk 14 dagen na afloop van het arrangement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Bierbrouwerij.
 3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. De Bierbrouwerij is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare directe schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, gevolgschade, ziektekosten, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De aansprakelijkheid voor directe schade van de Bierbrouwerij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever de Bierbrouwerij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en de Bierbrouwerij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Bierbrouwerij in staat is adequaat te reageren.
 3. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van de Bierbrouwerij die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de Bierbrouwerij voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de bevestiging. De aansprakelijkheid van de Bierbrouwerij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de Bierbrouwerij in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van de Bierbrouwerij.
 4. Indien de Bierbrouwerij tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel)werkzaamheden.
 5. De Bierbrouwerij is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet in overeenstemming met de aanwijzingen, instructies en borden op het terrein van de Bierbrouwerij te handelen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart de Bierbrouwerij voor aanspraken van Deelnemer(s) die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewust roekeloosheid van de Bierbrouwerij of direct leidinggevenden.
 7. De Bierbrouwerij is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van Deelnemer(s), bezoeker(s), Opdrachtgever en/of klant(en).

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien de Bierbrouwerij door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt ook bedoeld: alle overige zaken die buiten de schuld of risicosfeer van de Bierbrouwerij zijn ontstaan.
 2. Van overmacht aan de zijde van de Bierbrouwerij is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, (dreiging van) terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden

 

Artikel 13 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de Bierbrouwerij in verband met het verrichten van werkzaamheden door de Bierbrouwerij in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14 Privacy

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
 2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
 3. De Bierbrouwerij zal voor iedere verwerking vaststellen of zij in de rol van verwerker of verwerkingsverantwoordelijke opereert. De Bierbrouwerij verwerkt persoonsgegevens om overeenkomsten uit te kunnen voeren.
 4. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
 5. Indien blijkt dat bij Bierbrouwerij sprake is van een datalek, dat door Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal de Bierbrouwerij Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat de Bierbrouwerij bekend is geworden met het datalek. De Bierbrouwerij probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
 6. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 7. Opdrachtgever is in overleg met Bierbrouwerij gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Opdrachtgever draagt alle kosten in verband met deze controle.
 8. De Bierbrouwerij kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover de Bierbrouwerij niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal de Bierbrouwerij met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met de Bierbrouwerij geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 9. De Bierbrouwerij verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij de Bierbrouwerij hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
 10. De Bierbrouwerij is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de Bierbrouwerij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de Bierbrouwerij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Bierbrouwerij heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.